سایت کانکور افغانستان

www.subjectaf.tk

رهنمای انتخاب رشته پوهنتون ها برای امتحان کانکور سال 1391/1392

رهنمای انتخاب رشته پوهنتون ها برای امتحان کانکور سال 1391/1392

پوهنتون ها

پوهنحی

دیپارتمنت

کود نمبر

پذیرش

پوهنتون ها

پوهنحی

دیپارتمنت

کود نمبر

پذیرش

پوهنتون کابل

اقتصاد

عمومی

001

350

پوهنتون پولی تخنیک.

ساختمانی

ساختمان های صنعتی و مدنی

066

050

شرعیات برای اناث

تعلیمات اسلامی دختران

002

120

مهندسی

067

050

زمین شناسی

هایدرو مترولوژی

003

100

هایدرولیک ساختمانهای هایدرولیک

068

050

جیولوجی

004

100

ساختمان های ترانسپورتی

069

050

محیط زیست

005

100

آبرسانی و محیط زیست

070

050

جغرافیه

006

100

شهرسازی

240

050

حقوق

عمومی

007

360

جیولوجی و معادن

نفت و گاز

071

050

علوم اجتماعی

تاریخ عمومی

008

100

استخراج معادن

072

050

بشر شناسی و باستان شناسی

009

100

اکتشاف معادن

073

050

فلسفه و جامعه شناسی

010

100

جیودیزی انجنیری

074

050

هنر های زیبا

تیاتر

011

100

تکنالوژی کیمیاوی

تکنالوژی موادعضوی

075

050

موسیقی

012

080

تکنالوژی مواد غیر عضوی

076

050

سینما

013

080

تکنالوژی مواد غذایی

077

050

مجسمه

014

080

کمپیوتر انفورماتیک

آی تی

078

050

گرافیک

015

080

کمپیوتر انفارمیشن ساینس

079

050

نقاشی

016

080

کمپیوتر انجنیرنگ

080

050

نمایشنامه

233

080

الکترومیخانیک

تامین برق

081

050

زبان ادبیات

فرانسوی

017

060

اتومیخانیک

082

060

آلمانی

018

060

انجنیری منابع آب ومحیط زیست

آبیاری انجنیری

241

060

جاپانی

019

060

آب رسانی و انجنیری هایدرولیک

242

060

انگلیسی

020

150

مجموعه ظرفیت پوهنتون پولیتخنیک

1030

ترکی

021

080

پوهنتون طبی کابل.

معالجوی

عمومی

083

180

پشتو

022

160

ستوماتولوژی

عمومی

084

140

دری

023

160

صحت عامه

عمومی

085

120

عربی

024

080

نرسنگ

60نفر ذکور و 80 نفر اناث

086

140

روسی

025

120

متمم طبی

تکنالوژی لابراتوار

087

050

روانشناسی و علوم تربیتی

اداره و منجمنت تربیتی

026

080

انستیزی

088

050

روانشناسی

027

080

طب نظامی

معالجوی

089

040

پیداگوژی

028

080

صحت عامه

090

010

مشاور و رهنمایی

234

080

مجموعه ظرفیت پوهنتون طبی کابل

730

ژورنالیزم

عمومی

029

200

پوهنتون ننگرهار

ادبیات

عمومی

091

400

انجنیری

سیول

030

100

اقتصاد

عمومی

092

200

برق

031

070

انجنیری

عمومی

093

100

میخانیک

032

070

تعلیم و تربیه

عمومی

094

600

مهندسی

033

060

حقوق

عمومی

095

200

فارمسی

عمومی

034

140

زراعت

عمومی

096

250

کمپیوتر ساینس

عمومی

035

230

شرعیات

80 نفر ذکور و 80 نفر اناث

097

160

وترنری

عمومی

036

120

طب

عمومی

098

120

زراعت

عمومی

037

350

وترنری

عمومی

099

100

ساینس

عمومی

038

450

ساینس

عمومی

100

250

اداره عامه

عمومی

039

100

کمپیوتر ساینس

عمومی

101

100

کیمیا

عمومی

040

150

ژورنالیزم

عمومی

102

150

محیط زیست

منابع طبیعی

235

100

اداره عامه

عمومی

243

150

اداره حوادث

237

100

مجموعه ظرفیت پوهنتون ننگرهار

2780

مجموعه ظرفیت پوهنتون کابل

5600

پوهنتون کنر

زراعت

عمومی

103

160

پوهنتون تعلیم و تربیه

زبان و ادبیات

دری

041

090

شرعیات

عمومی

104

160

انگلیسی

042

090

تعلیم و تربیه

عمومی

105

350

پشتو

043

100

کمپیوتر ساینس

عمومی

106

130

عربی

044

060

مجموعه ظرفیت پوهنتون کنر

800

روسی

045

100

پوهنتون لغمان

ادبیات

عمومی

107

160

علوم اجتماعی

تاریخ

046

060

زراعت

عمومی

108

160

جغرافیه

047

060

تعلیم و تربیه

عمومی

244

160

جامعه شناسی

048

060

مجموعه ظرفیت پوهنتون لغمان

480

علوم و فرهنگ اسلامی

049

060

پوهنتون خوست

زراعت

عمومی

109

320

علوم طبیعی

ریاضی

050

070

حقوق

عمومی

110

220

فزیک

051

070

شرعیات

عمومی

111

130

کمپیوتر ساینس

052

070

اداره و تجارت

عمومی

112

200

کیمیا

053

070

تعلیم و تربیه

عمومی

113

600

بیولوژی

054

070

ژورنالیزم

عمومی

114

200

محیط زیست و تعلیمات صحی

238

070

کمپیوتر ساینس

عمومی

115

150

تعلیمات مسلکی

روانشناسی

055

050

طب

عمومی

116

140

تعلیم و تربیه

056

050

وترنری

عمومی

245

120

تعلیمات اختصاصی

روانشناسی ناشنوایان

057

050

انجنیری

عمومی

118

150

روانشناسی نابینایان

058

050

ادبیات

عمومی

119

250

روانشناسی عقب ماندگان

059

050

مجموعه ظرفیت پوهنتون خوست

2480

تربیت بدنی

90 نفر ذکور و 50 نفر اناث

060

140

پوهنتون کندهار

انجنیری

عمومی

120

100

مجموعه ظرفیت پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

1490

تعلیم و تربیه

عمومی

121

600

پوهنتون پکتیا

انجنیری

عمومی

061

120

بلوپی

231

030

حقوق

عمومی

062

120

زراعت

عمومی

122

160

تعلیم و تربیه

عمومی

063

550

طب

عمومی

123

100

طب

عمومی

064

120

اقتصاد

عمومی

124

150

زراعت

عمومی

065

300

شرعیات

عمومی

125

100

ادبیات

عمومی

239

200

ژورنالیزم

عمومی

126

120

مجموعه ظرفیت پوهنتون پکتیا

1410

حقوق

عمومی

246

100

اداره عامه

عمومی

247

100

مجموعه ظرفیت پوهنتون کندهار

1560